Hur arbetar ni mer kompetensbaserat inom ert företag?

Dagens talanger axlar många olika roller och arbetar inom flera projekt, vilket kräver åtskilliga kompetenser och nya tillkommer ständigt. 

Att vara anpassningsbar och snabbt kunna ställa om på en ständigt skiftande marknad är idag en förutsättning för att säkra framtida kompetens. Då behöver företag samtidigt hitta andra sätt att bedriva sitt arbete – sätt som gynnar konkurrenskraften.

En kompetensbaserad verksamhet har koll på sin samlade kompetens och kan snabbt identifiera specifika affärsutmaningar. De använder sin data för att komma till insikt med vilken talang de ska rekrytera härnäst, hur de ska kompetensutveckla sina medarbetare och vilka kompetenser de behöver stärka för att överbrygga kompetensgapet.

Själva yrkestiteln har sedan länge utgjort definitionen av att arbeta. Det har preciserat vem som utför arbetet, hur arbetet ska utföras, vilka som leder arbetet och på vilket sätt HR samt ledningsteam stöttar sina medarbetare gällande karriärutveckling. Företagen har skött arbetet utifrån förutbestämda jobbtitlar med en tydlig hierarki. 

Men att bedriva arbetet på detta sätt kan hämma företagens tillväxt- och innovationsmöjligheter, förmågan att skapa en meningsfull och inkluderande arbetsplats för sina talanger samt förmågan att bygga konkurrenskraft.

Kompetensbaserad modell allt viktigare

Att allt fler företag har fått upp ögonen för kompetensbaserat arbete är tydligt. Under hösten 2022 släppte Deloitte undersökningen The skills-based organization A new operating model for work and the workforce. Den visar att bolag ställer sig positiva till att frångå den statiska yrkesbaserade arbetsmodellen till förmån för nya sätt att organisera sin verksamhet

Ny teknologi påverkar

Trots den positiva inställningen uppger färre än en av fem att de i betydande utsträckning arbetar på ett kompetensbaserat sätt genom hela organisationen. 61 procent av företagsledarna förklarar att ny teknologi, som automation och artificiell intelligens, vilka kräver nya kompetenser, kommer vara den primära drivkraften för att deras organisation ska övergå till ett kompetensbaserat arbetssätt.

Medan 85 procent av de tillfrågade inom HR menar att de överväger att omforma arbetssättet så att kompetensen får ett mer flexibelt flöde inom verksamheten under kommande år. 

Dessa slutsatser pekar på att förståelsen hos företagen att styra om till ett nytt sätt att arbeta finns. Det som däremot vacklar är förmågan att genomföra det i praktiken. Detta eftersom många företag fortfarande hanterar sin samlade kompetens på ett ostrukturerat och förlegat sätt. 

McKinseys rapport Taking a skills-based approach to building the future workforce lyfter fram ett antal utmaningar företag upplever när de väljer ett kompetensbaserat tillvägagångssätt. Däribland validering av kompetenser, hitta rätt kandidater och att identifiera vilka kompetenser de behöver rekrytera. Utmaningar som dessa går att lösa med effektiva verktyg inom Skills Management. 

Hur kan företag förbereda sig på en framtid svår att definiera?

Bolagets leveranskapacitet ligger i vetskapen om vilka kompetenser som finns att tillgå samt vilka kompetenser företaget har i dagsläget. Först då går det att agera. 

Viljan att utforma en verksamhet där kompetensen står i fokus indikerar ett starkt behov av att bygga en organisation utifrån dess sanna krav. Ett behov som blivit än mer kännbart på dagens föränderliga och konkurrensutsatta marknad med skriande kompetensbrist i kombination med svårigheten att behålla sina talanger. 

För att upprätthålla konkurrenskraft måste företagen skifta fokus från ett statiskt arbetssätt med låsta yrkesroller till ett dynamiskt arbetslandskap med skiftande kompetensflöde. 

När ni bygger en dynamisk arbetsmiljö främjar ni samtidigt motivation och kreativitet inom bolaget. Medarbetarnas arbete värderas utifrån kompetensen som de tillför organisationen, snarare än vilken jobbtitel eller utbildningsnivå de råkar ha. Ni definierar varje individ baserat på hens unika uppsättning av personliga egenskaper, motivationer, drömmar och kompetenser.

Kraftfull lösning på dagens utmaningar

Detta sätt att arbeta signalerar också möjligheten att lära sig genom livet. Talangen är inte låst till en specifik roll utan kan ständigt kompetensutvecklas. 

Ett kompetensbaserat tillvägagångssätt leder till att företagen kan välja på fler potentiella kandidater vid en rekryteringsprocess. Dessutom stärker det möjligheterna att nuvarande medarbetare stannar kvar tack vare goda möjligheter att avancera internt. 

Rätt förutsättningar att lyckas

Bolag som fokuserar på sin tillväxt och tillhandahåller en lärande företagskultur prioriterar också sin samlade kompetens och värdet av att ständigt utveckla den.  Tack vare den tekniska utvecklingen är det idag möjligt för företag att arbeta kompetensbaserat.

Med digitala verktyg går det både snabbt och effektivt att matcha rätt kompetens mot rätt uppdrag, synliggöra medarbetarnas ambitioner och framtida mål samt kunna hantera affärer, projekt och bemanning i ett gemensamt flöde. Konkreta förutsättningar för att överhuvudtaget kunna arbeta kompetensbaserat inom sin organisation.

Kompetensbaserat arbete i praktiken

  • Organisationen planerar och styr sitt arbete utifrån sina kompetenser, inte specifika yrkesroller/jobbtitlar. 
  • När ni arbetar kompetensbaserat tillvaratar ni all kompetens inom bolaget. 
  • Tillvägagångssättet gör att företagen kan öka antalet potentiella kandidater. Samtidigt är chansen större att nuvarande medarbetare stannar kvar tack vare goda möjligheter att avancera internt.
  • Med digitala verktyg får ni rätt förutsättningar för att lyckas arbeta kompetensbaserat.

Vill du också arbeta mer kompetensbaserat?

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg