8 viktiga nyckeltal i konsultbolag

Driver du ett konsultbolag eller ska starta ett är det viktigt att hålla koll på och följa upp ett antal vitala nyckeltal. KPI:erna ger dig omedelbar feedback på hur väl ditt företag går och identifierar vilka områden ni bör fokusera på.

1. Beläggningsgrad

Ett av de viktigaste nyckeltalen inom ett konsultbolag är beläggningsgraden. Den talar om hur många av de totala arbetstimmarna som är debiterade, det vill säga debiterade timmar / totalt antal timmar. Beläggningsgraden kan mätas på olika nivåer; hela företaget, team, kompetensområde och ner på individnivå.

Förutom att mäta den nuvarande beläggningsgraden bör även den förväntade framtida beläggningen uppskattas för att se om åtgärder behöver göras. Det gäller också att ha stenkoll på hur låg beläggningsgrad ert bolag klarar utan att gå med förlust.

Ett annat närliggande nyckeltal att hålla koll på är hur många dagar en konsult ”sitter på bänken” innan medarbetaren är ute på uppdrag igen. Börjar det blir fler och fler dagar mellan gamla och nya uppdrag är det dags att sätta in åtgärder.

Beläggningen ser du enkelt i Cinode. Beläggningsgraden över tid får du också via dina rapporter.

2. Genomsnittligt timarvode i konsultbolag

Konsultbolag måste besluta om en prisstrategi. Satsar ni på att få in uppdrag till höga arvoden eller är det viktigare att hålla så hög beläggningsgrad som möjligt? Hur som helst måste ni ha koll på ert genomsnittliga timarvode. Debiterar ni på fast prisuppdrag blir det ännu viktigare att se att projektet går runt och att ni får acceptabelt timarvode och i förlängningen en god ekonomi.

Timarvode på nya uppdrag

Även när det gäller timarvoden gäller det att titta framåt. Hur ser utvecklingen ut? Kan vi ta högre priser på nya uppdrag eller har konkurrensen hårdnat och timpenningen börjat sjunka?

3. Marginal

Marginalmåtten kan delas in i flera delar. Dels bör ni ha koll på bruttomarginalen för konsulterna, det vill säga konsultens timarvode / timpenning Höjs lönerna varje år samtidigt som priserna inte stiger i samma utsträckning kommer det bli svårt för företaget i det långa loppet och ni måste börja skära ner inom andra områden.

Men i bolagets kostnader finns också administration, försäljning, lokaler och utbildning etcetera. Ha därför även koll på nettomarginalen, det vill säga intäkter/kostnader gärna även på personbasis eller ännu hellre på timbasis; timarvode / kostnad per debiterbar timme. Där kostnad per debiterbar timme = totala kostnader i företaget/antal debiterbara timmar.

Har ni koll på nettomarginalen kan ni enkelt se hur förändrade priser, löner, beläggningsgrader och overheadkostnader kommer att påverka.

4. Kundnöjdhet

Kundtillfredsställelse är en viktig indikator som hjälper konsultföretaget att mäta risken för klientavhopp. Ju nöjdare kunderna är, desto större sannolikhet för längre samarbete. Genom frekvent dialog med kunderna kan ni också lättare identifiera områden med möjlighet till förbättringar.

Kundnöjdhet kan ni mäta på flera sätt, antingen genom klassiska enkätundersökningar och/eller hur  många av kunderna som återkommer samt hur många nya kunder ni får in via rekommendationer.


Håll koll på dina kunder med Cinode.

5. Nykundsförsäljning

Även om era gamla kunder är nöjda behövs ett kontinuerligt inflöde med nya för att kunna växa och sprida riskerna. Här bör ni ha koll på hela er säljtratt, där viktiga mätpunkter är;

– leads
Hur många leads genererar ni varje månad? Detta kan även delas upp i olika kategorier, exempelvis leads från konsulter, kallsamtal, webbsida samt rekommendationer.

– offerter
Antal offerter ni skickar ut, tillsammans med offertvärdet. Titta även på hur många leads som leder till offerter. Det vill säga hur heta var egentligen era ”leads”?

– kontrakt
Antal skrivna konsultkontrakt men också storleken/längden på kontrakt är självklart viktiga nyckeltal. Håll också koll på konverteringsgraden från offert till kontrakt, då blir det lättare att göra framtida prognoser. Gör ni dessutom regelbundna analyser över varför ni inte blir valda har ni goda möjligheter att förbättra er konverteringsgrad.

Använder ni er av att sälja så kallade ”Front-End” (instegs-)tjänster/produkter är detta självklart också viktiga nyckeltal. Både hur många inkommande nya kunder som köper dessa produkter men också hur många som sedan går vidare och skriver avtal. Exempel på ”Front-End”-tjänster är utbildning, rapporter, analyser, workshops, audits med mera.


Håll koll på era offerter, kontrakt och uppdrag i Cinode.

6. Uppdrag- och kompetensfördelning i konsultbolag

Olika branscher har olika konjunkturer. För ett konsultbolag gäller det att inte lägga alla ägg i samma korg. En bra spridning över olika kunder och branscher minskar risken för ert bolag.

Mät er omsättningsfördelning i procent utifrån;

– branscher
Hur stor andel av uppdragen har ni inom telekom, bank, industri etcetera.

– hur många procent av omsättningen kommer från de största kunderna
Är ni ett mindre bolag bör ni fråga er hur många procent av omsättningen de tre största kunder står för. Vad händer då om en av dessa kunder slänger ut er?

– kompetensområden (exempelvis projektledare, javautvecklare och testare)
Hur ser er uppdragsfördelning ut när det gäller kompetens och roller? Har ni rätt kunskaper och vad händer om er viktigaste kompetens inte längre efterfrågas i lika hög grad?


Med Cinode håller du enkelt koll på dina kunders branscher och kompetenser.

7. Rekryteringsgrad

För att kunna planera försäljning, bestämma förväntad beläggningsgrad och se till att bolaget växer gäller det att ha stenkoll på rekryteringen. Liksom säljarbetet bör hela rekryteringsprocessen mätas genom exempelvis;

– antal inkommande ansökningar
Kan även brytas ner till hur stor andel som går till intervjuer och hur lång tid processen tar.

– antal nyrekryteringar
Hur många nya medarbetare anställer ni varje månad/kvartal.

– hur många slutar
Under samma period bör ni självklart veta hur många som slutar och varför.

Håll koll på hela er rekryteringsprocess i Cinode.

8. Medarbetare

När bolagsvärdet går hem klockan 17 är det mycket viktigt att den är tillbaka följande dag. Därför är medarbetarna den viktigaste tillgången i konsultbolag.

– medarbetarengagemang/nöjdhet
Engagemanget inom ett konsultbolag är nyckeln till framgång. Men gå inte i fällan att endast göra en årlig medarbetarundersökning. Bättre metoder är att mäta medarbetarnas nöjdhet vecko- eller månadsvis. Inför gärna även månadsvisa retrospektiv där förbättringsåtgärder framgår och följas upp kontinuerligt. Tipset är att involvera era konsulter så får ni engagerade medarbetare.

– kompetens
Ni måste också ha kännedom om era medarbetares samlade kompetenser. Dels för att avgöra utbildningssatsningar och kompetensutbyten men även hur er nuvarande kompetens passar för nya uppdrag. Kompetensinventeringen används också självklart i rekryteringsarbetet.

Med gratisversionen Cinode Free skapar ni cv:n/ konsultprofiler i er egen brandade mall på några sekunder.  Ni importerar bara era vanliga cv:n från valfritt format och ni har bolagets kompetensinventering klar samtidigt som ni snabbt skapar delbara online-cv:n.

 Med Cinode ser ni exakt vilken kompetens ert företag besitter och vilken ni saknar. Genom att alla i bolaget har tillgång till all kompetens höjs också medarbetarengagemanget.

Vill du veta mer om Cinode? Se våra funktioner och priser.

Kom igång med Cinode Free

Med Cinode Free importerar ni cv:n på några sekunder. Kompetensinventeringen är klar på ett ögonblick och samtliga erfarenheter presenteras på ett strukturerat och sökbart sätt. Skapa anpassade cv:n efter er mall och dela online.

Samtidigt kan ni bli en del av nätverket för att hitta nya partners och svara på uppdragsförfrågningar.

Cinode Free
Med Cinode Free skapar ni delbara cv:n på några sekunder.

Free. Create CVs and Connect to a World of Skills.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg