Hur kan konsultbolag attrahera och dra fördel av fler kvinnor i verksamheten?

Diskussioner om jämställdhet i arbetslivet handlar många gånger om representation och rättvisa. Om att ha jämn könsfördelning bland medarbetarna och i ledningen av verksamheten. Frågan om jämställdhet i dess fulla definition är dock betydligt mer omfattande. Jämställdhet infinner sig först när män och kvinnor har samma makt (möjligheter, rättigheter och skyldigheter) att påverka såväl samhället som sina egna liv. Till arbetslivet kan det översättas med att ha lika möjligheter att påverka såväl sitt eget arbetsliv som förutsättningarna på arbetsplatsen.

Det är uppenbart att jämställdhet kräver kunskap. Vi behöver en tydlig bild av hur situationer och förhållanden ser ut idag. Har vi jämställd representation bland medarbetare och arbetsgrupper? Fördelar vi makt lika? Har generellt manliga och generellt kvinnliga erfarenheter, värderingar och förutsättningar samma inflytande i hur vi bedriver vår verksamhet och på hur vår arbetsplats ser ut?

Kommunicerar vi jämställda normer?

Dessutom gäller det att ha förståelse för vilka normer och värderingar som ligger bakom hur det ser ut. Varför har vi eventuella skevheter? Kommunicerar vi jämställda normer och värderingar? Hur presenterar och illustrerar vi oss? Det kan handla om så enkla saker som att räkna män och kvinnor på bildmaterial och säkerställa att män och kvinnor är jämnt representerade. Men det handlar också om hur män respektive kvinnor blir framställda i bilderna. Förvånansvärt ofta snedvrider användningen av illustrationer könsrepresentationen.

Hållbarhet lockar kvinnor

Trivector Traffic verkar i en mycket teknikorienterad bransch med kvalificerade utredningar, processtöd och data inom hållbara transporter. Många av medarbetarna är civilingenjörer. För branscher med fokus på hållbarhet och holistiska systemperspektiv har jämställd representation varit en mindre utmaning än i andra tekniksektorer. Kvinnor har historiskt haft större engagemang och intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor. Rekrytering av kvinnliga medarbetare har för oss, med vår tydliga hållbarhetsprofil, därför varit en mindre utmaning.

Transportsektorn behöver lyfta fler perspektiv

Skevheten i intresse mellan könen visar tydligt att jämställdhet inte enbart handlar om representation. Det handlar också om att lyfta andra perspektiv till problemformuleringar och för de åtgärder som beslutas och implementeras. Just transportsektorn är främst byggd på manligt kodade värderingar om bilsamhället. Det innebär till exempel att färdsätt som kollektivtrafik och cykel, som kvinnor generellt använder mer, får relativt sett sämre förutsättningar. Dessutom föreslås transportsektorns utmaningar ofta åtgärdas med tekniska lösningar, snarare än sociala lösningar eller innovationer. Att vända dessa normer handlar om att öppna upp för nya perspektiv på transportlösningar.

Får utveckla sin fulla potential

På samma sätt fungerar jämställdhet i arbetslivet. Om vi verkligen öppnar oss för ett jämställt arbetsliv kan vi förändra en mängd strukturer och normer om hur en arbetsplats ska vara. Det ser vi sakta hända i arbetslivet idag. Vi ifrågasätter gamla normer om arbetstider, tjänstgöringsnivå och förmåner som fri parkering eller tjänstebil.

Det är också så vi arbetar med jämställdhet inom vårt bolag. Vi säkerställer att vi inte har skevheter i representation och makt över besluten i verksamheten. Men vi bevakar också att alla kan och får arbeta samt utveckla sin fulla potential. Detta utan att  könsstereotypa normer, föreställningar och traditioner om hur arbetslivet fungerar utgör ett hinder.

Ökad jämställdhet bidrar till effektivitet

Jag är övertygad om att denna förflyttning blivit enklare av att vi länge haft en jämställd representation bland medarbetarna. I ledningen välkomnar vi denna utveckling. För ökad jämställdhet betyder ökad effektivitet, lönsamhet och mer attraktiva arbetsplatser, som attraherar både män och kvinnor. Helt i linje med våra mål för en välmående verksamhet!

Andelen kvinnor i Svenska konsultbranschen

Gästbloggare: Lena Smidfelt Rosqvist, vd på Trivector Traffic

Gästbloggare: Lena Smidfelt Rosqvist, vd på Trivector Traffic

Lena Smidfelt Rosqvist är vd på Trivector Traffic som arbetar med kvalificerade utredningar, processtöd och data inom hållbara transporter. Lena är också forskare samt expert på sambandet mellan jämställdhet och hållbara transporter.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg