Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2019

maj 26 2019 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

En jämlik fördelning mellan män och kvinnor i personalstyrkan diskuteras flitigt i alla branscher, även bland konsultbolagen. Men vissa menar att utvecklingen går för långsamt. Det handlar om att utmana normer, framhålla kvinnliga förebilder och engagera männen i arbetet med jämställdhet.

Flera företag har också många intressanta initiativ. Men vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor?

För femte året i rad har Cinode gått igenom de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

För första gången är andelen kvinnor i chefsposition i näringslivet lika hög som andelen anställda kvinnor i näringslivet totalt. Detta visar nya siffror från Ekonomifakta. Förra året uppgick båda måtten till 38 procent.

Av omkring 147 000 chefer i näringslivet var nästan 55 000 kvinnor under föregående år. Detta innebär en ökning med 21 procentenheter sedan 1998.

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma och jämställdhet utgör en central faktor för företags övergripande framgång. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. Dessutom handlar det om att förstå sig på kundens behov. Och nog vågar vi påstå att det är få bolag som enbart har män som kunder.

IT- och teknik har betydligt lägre andel kvinnor

IT&Telekomföretagen tog nyligen fram siffror från Statistiska centralbyrån som visar att andelen kvinnliga medarbetare faktiskt har minskat de senaste åren, till 28 procent. För tio år sedan var siffran 32 procent.

Bland teknikkonsultbolagen är andelen kvinnor omkring 32 procent totalt, enligt Innovationsföretagen.

En positiv faktor är dock att andelen kvinnliga vd:ar har ökat betydligt under de senaste åren.

Konsultbolagen har stort fokus på jämlikhet

Hos konsultbranschen finns ett stort fokus på att få in fler kvinnor i sektorn och nå en ökad jämlikhet. Årsredovisningarna avslöjar att frågan är högt upp på dagordningen och initiativen är många. Kraven på arbetsgivaren är högre idag, vilket kräver ett aktivt och trovärdigt jämställdhets-, mångfalds- och miljöarbete.

För femte året i rad har vi gått igenom årsredovisningarna och kontaktat konsultföretag med fler än 50 medarbetare för att skapa oss en helhetsbild av andelen kvinnor i konsultsektorn.

Det är roligt att se att så många bolag vill vara med och är transparenta med sina siffror något som också visar engagemang i frågan att bli bättre. Vi ser även att många bolag ökar andelen under året. Ett exempel är Curamando som genom att ha satt frågan på agendan har gått från 25 procent till 39 procent andel kvinnor på bara två år.

Nedan hittar ni andelen kvinnor i de svenska konsultföretagen.

Initiativ inom konsultbranschen

Purple Pill syftar till att alla män ska engagera sig och bli förebilder inom jämställdhet. Männen ska vara med i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Initiativet har grundats av Gunnar Risting och John Leijonmarck från konsultbolaget Netlight, som bland annat genom så kallade ”inclusive leadership”-luncher bjuder in manliga kollegor till kontoret för att diskutera jämställdhet. På så sätt lyckas de nå ut till fler än de som redan engagerar sig i jämställdhetsfrågor, vilket gör att nätverket växer.

Ett annat initiativ är Womenator, ett förändrings- och ledarskapsprogram för bolag inom it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Syftet är att öka företagens förmåga att attrahera samt behålla de bästa talangerna oavsett kön.

Samarbeta med konkurrenterna

I många fall är konsultbolag direkta konkurrenter, genom att de exempelvis erbjuder samma tjänster eller strävar efter att rekrytera samma medarbetare. Men när det handlar om jämställdhet gäller det att samarbeta.

TechEq lanserades gemensamt av konsultbolagen Netlight, MTGx, Tritech och Tieto under 2014. Det är ett avtal som syftar till att det ska bli fler kvinnor inom it- och tekniksektorn. När ett bolag ansluter sig förbinder de sig att arbeta aktivt med jämställdhet under året.

Konsultbolaget Sigma har flera initiativ. Genom nätverket Sigma Smart Women Society (SSWS) arbetar bolaget med att stärka kvinnor i en mansdominerad bransch. Nätverket utgör en mötesplats där erfarenheter utbyts och kvinnliga förebilder framhålls. WITech är nätverk som kopplar samman bolag och akademin för att inspirera fler tjejer att välja IT samt har syfte att skapa fler kvinnliga förebilder i branschen. Female Network Forum är ett unikt plattform i Göteborg som samlar flera kvinnliga nätverk och initiativ på ett plats för att skapa nya synergier.

Vilka initiativ arbetar ditt konsultbolag med?


Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg