Fem operativa rekommendationer som stödjer genomförandet av din förvärvsstrategi

aug 18 2020 · Entreprenörskap, Konsult

Skrivet av: Oscar Johansson

I ett tidigare blogginlägg beskrev masterstudenterna Oscar och Emil förvärvsstrategier inom konsultindustrin. Men en strategi är oanvändbar utan rätt utförande. Baserat på våra resultat från intervjuer med 34 personer aktiva inom konsultindustrin föreslår vi fem operativa rekommendationer för att hjälpa dig som förvärvar bolag att fatta bättre beslut och utveckla rätt processfunktioner.

Utvärdera möjligheter med snabbhet och precision

Framgångsrika investeringar börjar alltid med tydliga investeringsskäl och en grundlig due diligence. Våra resultat lägger stor vikt vid den operationella due diligence. Utvärdera och förstå företagets affärsmodell och hälsa. Vilka fördelar och tillhörande risker finns? Hur kommer era två organisationer att passa ihop? Vi föreslår att ni skapar en tydlig screeningprocess med kriterier grundade i den övergripande företagsstrategin och att ni är beredda med nödvändiga resurser samt avsätter tid för alla inblandade. Ni vill agera med snabbhet, kvalitet och precision när möjligheterna uppstår.

Ärlighet och transparens skapar förtroende

När ni diskuterar det potentiella förvärvet bör ni vara ärliga och prata om framgångsfaktorer, förväntningar och potentiella problem. Det är viktigt att inte lova något som ni inte kommer kunna uppfylla. Våra resultat betonade att ärlighet, förtroende och gemensam vision är avgörande för långsiktigt hållbara relationer samt partnerskap.

Var väl medvetna om varför de tidigare ägarna vill sälja företaget. Detta för att kunna förbereda och planera de aktiviteter som utförs efter att förvärvet är genomfört. I likhet med partnerskap bör ni bygga relationerna på ömsesidigt förtroende samt ett långsiktigt engagemang för att skapa en känsla av samhörighet och att ni genomför detta tillsammans.

Medveten om kommande förändringar

För att säkerställa att medarbetare inte går ut genom dörren gäller det att uppmärksamma människors subjektiva åsikter och känslor. Som du säkerligen har upplevt i din karriär känner människor en oro och osäkerhet när de står inför förändringar. Sträva efter en situation som är bättre för alla inblandade och var medveten om de potentiella förändringarna. Omställningarna kan vara både påtagliga, som var kontoret ligger och lönenivån, såväl som immateriella, exempelvis gällande varumärkets rykte och företagskultur. De potentiella förändringarna påverkar självklart det företaget ni förvärvar, men också er anställda. Människor vill känna att situationen blir bättre, inte sämre. Kom ihåg att detta är mycket subjektivt, ni måste försöka se det ur deras synvinkel.

Involvera för engagemang 

För att skapa ett organisationsövergripande engagemang som sträcker sig över hela förvärvsprocessen rekommenderar vi att ni tidigt involverar interna ledare och berörda affärsenhetschefer i beslutsfattandet. Med en känsla av tillhörighet blir dessa ledare en viktig aktör för att skapa en engagerande och transparent kultur som sedan kan vara drivande i den framtida integrationen.

För att hantera den tidigare nämnda växande oron och osäkerheten som uppstår hos medarbetare gäller det att sträva efter transparens angående varför saker och ting fortgår som de gör. Lösningen är inte att involvera varje anställd i beslutsfattandet utan snarare att ha en strukturerad kommunikationsplan för att förmedla informationen på ett tydligt och korrekt sätt. 

Dedikerat M&A-team 

Eftersom långt ifrån alla har erfarenhet av förvärv visade våra resultat att det är fördelaktigt att ha ett dedikerat M&A-team med tydligt definierade roller och ansvar för att hantera den komplicerade processen samt stödja den interna organisationen och nya anställda. Det är viktigt med lokal anknytning i den befintliga organisationen. För att skapa en känsla av delaktighet och ansvar ska det dedikerade M&A-teamet utgöra en stödjande funktion, snarare än en separat enhet som fattar alla M&A-relaterade beslut. Dessutom hjälper det dedikerade M&A-teamet att fånga upp och ackumulera all relaterad kunskap samt erfarenhet inom företaget från tidigare förvärv. Då kan ni utveckla förmågorna som krävs för att lyckas med kommande förvärv. 

För många företag är förvärv ett verktyg och som alla andra verktyg kräver det rätt utförande för att vara framgångsrikt. Vi hoppas att dessa fem operativa riktlinjer kommer att stödja dig som förvärvar till att fatta bättre beslut och förbättra oddsen för långsiktig framgång.

Läs hela rapporten här.

Gästbloggare - Oscar Johansson, Emil Segerlund - masterstudenter Chalmers tekniska högskola / Handelshögskolan i Göteborg

Gästbloggare - Oscar Johansson, Emil Segerlund - masterstudenter Chalmers tekniska högskola / Handelshögskolan i Göteborg

Oscar Johansson och Emil Segerlund är masterstudenter inom industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola samt ekonomer från Handelshögskolan i Göteborg. De har ett intresse för företagsförvärv, framför allt inom IT-industrin. De skrev klart sitt masterarbete i juni 2020 med titeln “Mergers and Acquisition Strategy in the IT-consulting Industry”. Oscar Mail: oscar.albin.johansson@gmail.com Linkedin: @oscajoha Emil Mail: segerlund.emil@gmail.com Linkedin: @emil-segerlund

Alla inlägg