Managementkonsultens roll i framtiden

Okt 17 2021 · Konsult

Skrivet av: Lilian Klasson

Managementkonsulter hanterar händelser på företagsledningens uppdrag. Deras erfarenhet och kvalificerade metoder, verktyg samt modeller utgör grunden i arbetet. Managementkonsulter stödjer på ett objektivt, sakligt och förtroendeingivande sätt.

Kort historik

Historiskt sett har rollen vuxit fram i samband med den industriella revolutionen. Företagsledare världen över har sedan över 100 år tillbaka sökt stöd inom områden de själva inte behärskar. Oftast var dessa entreprenörer och ingenjörer, men många av dem saknade kompetens om hur deras verksamhet kunde organiseras.

Under början och mitten av 1900-talet hade företagsledare många gånger bristande kunskap gällande ekonomi och administration. Efter andra världskriget handlade det istället om kvalitetsutveckling, rekrytering och ledarskap. 

Oklar konsultroll

Managementkonsultens område har alltid varit generalistens, med spetskompetens inom ett eller flera områden. Under 2000-talet har den efterfrågade expertkunskapen handlat om it, digitalisering, systemtänkande samt ledarutveckling.

Under de senaste årtiondena har allt fler ledare och chefer utbildat sig inom områden som tidigare varit konsulternas kärnområden; ekonomi, finansiering, administration, målstyrning, strategi, omvärldsanalys, organisations- och kulturutveckling.

Konsultrollen har också blivit mer otydlig. Detta eftersom titeln managementkonsult saknar skydd, vilket innebär att vem som helst kan använda sig av den. Trots detta är yrket managementkonsult ansett som ett framtidsjobb och utgör ett av de mest populära yrkena bland högskole- och universitetsstudenter. Även före detta chefer ser det som en karriärmöjlighet. 

Global utblick

Värdet på den globala managementkonsultindustrin är cirka USD 150 miljarder (2020), med intäkter fördelade på Nordamerika (48 procent), Europa (30 procent) och Asien (14 procent).

Den årliga tillväxttakten uppgår till cirka nio procent. I huvudsak består managementkonsultindustrin av små konsultfirmor och ensamkonsulter.

Behovet hos kunderna omfattar allt från strategi och operation till mer teknologiskt inriktade kompetenser. Men omkring tre fjärdedelar av alla chefer i små och medelstora företag uppger att de inte ser något behov av managementkonsulttjänster.

Satsning på folkbildning och infrastruktur

Utbrottet av coronaviruset har inneburit en begränsning av managementkonsulttjänster på marknaden. Detta eftersom regeringar globalt införde nedstängningar och begränsad handel, vilket reducerade behovet av den här typen av professionella tjänster. 

Forskningsresultat från OECD visar att vi i Norden är entreprenöriella, driver lärande organisationer och har nöjdare medarbetare, i jämförelse med övriga världen. Det har bland annat baserats på tidiga satsningar på folkbildning och demokrati, en infrastruktur som ställt krav på innovationer och en starkare arbetsmiljölagstiftning. Behovet av stöd från managementkonsulter kommer därför att, utöver digitalisering, även ha fokus på stöd för ökad hållbarhet, jämställdhet och samverkan.

Framtida trender

Under de närmsta tio åren kommer med största sannolikhet ett antal faktorer påverka den svenska managementkonsultmarknaden. Ett antal exempel nämns nedan.

Global expansion

Många kunder expanderar globalt och kräver därmed mer sofistikerade och internationellt orienterade tjänster såsom fler joint ventures, utländska investeringar, internationell expansion och multinationella företag som etablerar anläggningar i regioner med hög tillväxt. Globaliseringen inom managementkonsultbranschen tar också fart tack vare snabb tillväxt inom internet, automatisering av konsultprocesser och utveckling inom datasäkerhet. 

Nya kundsegment

Den årliga tillväxttakten uppgår under det kommande decenniet till cirka nio procent. Små och medelstora företag, som idag inte anlitar managementkonsulter, visar att det kan finnas en marknadspotential. Förståelsen för att den digitala utvecklingen ska vara ett stöd för verksamhetens utveckling kommer att öka, vilket stärker behovet av managementkonsulternas kompetens för att de digitala projekten ska leda till affärsnytta.

Den offentliga sektorns behov av managementkonsultstöd blir större då samhällets behov av att samverka, bli mer flexibla, digitala och effektiva, ökar för många myndigheter, statliga bolag, kommuner och regioner. Standardiserade ramavtalsavrop och direktupphandling underlättar detta.

Ökad förändringstakt

Den stegrande förändringstakten är den största utmaningen för kunderna framöver. Det kommer att ha genomslag på de förmågor och den kompetens som företag samt organisationer behöver utveckla under kommande år.

Agenda 2030 och hållbarhetstänk

Att planera långsiktigt förutsätter nya och mer hållbara affärsmodeller. De traditionella gränserna kring en organisation utmanas och behovet av att ingå i ekosystem, präglade av ökad öppenhet gentemot kunder, intressenter och medarbetare, ökar. 

Flexibla lösningar

Kundorganisationers förmåga att hantera nya förutsättningar kräver utveckling inom flera områden. Kompetens från managementkonsulterna behöver tillföras för att experimentera, leda förändring, agera stöd i implementering av nya affärsmodeller, genomföra integration av marknad och försäljning, stärka medarbetarengagemang och eget ansvar, skapa konsolidering av digitala plattformar samt att bättre kunna utnyttja den digitala utvecklingen.

Konsultmäklarna är här för att stanna

De förmedlar konsulter, ofta enmansföretag, och kan opartiskt matcha uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden, i form av resursförstärkning exempelvis interimchefsuppdrag. De blir allt bättre på att konkurrera med managementkonsultföretagen. Fiende eller partner? 

Ökad konkurrens

Förutom konsultmäklare och ett fåtal större konsultföretag med ramavtal inom offentlig sektor, startas varje år många nya managementkonsultföretag, de flesta enmansföretag. Här återfinns ofta före detta chefer eller frilansare. Många kundföretag anlitar managementkonsulter och behöver då inte rekrytera externa.

Det här är framtidens svenska managementkonsulter

Kundernas behov av att genomföra förändring kommer att stiga. Behovet av att snabbt och flexibelt samla in fakta, få objektiva rekommendationer samt stöd i att genomföra strukturella och kulturella förändringar ökar. Detta för att nå önskade resultat och nyttoeffekter. Det handlar även om att anskaffa hjälp inom områden kunden inte själv behärskar. 

Allt tyder på att antalet kunder och marknader kommer att öka. 

Sverige påverkas av kompetensbrist inom flera olika områden. Här bidrar managementkonsulter till digitala och smartare lösningar. 

Managementkonsulterna behöver spegla behoven genom att ställa om och kompetensväxla till områden där kundernas krav, behov och önskemål finns. Det omfattar kulturella samt kreativa lösningar, men också digitalisering och AI ur ett helhetsperspektiv. Att ligga steget före.

För att kunderna ska känna trygghet och förtroende måste kvaliteten på tjänsterna bli bättre, vilket kräver nya kompetenser och inriktningar. Enklare uppdrag går att automatisera och resurskonsulter kan tillhandahållas av konsultmäklare.

För att kunna leverera resultat och effekt till mer konkurrenskraftiga priser behöver managementkonsultföretagen också effektivisera sina egna verksamheter.

Hitta ditt nästa konsultuppdrag! Nya förfrågningar dagligen.

Gästbloggare - Lilian Klasson, medgrundare av Stratvise, ordförande för Sveriges Managementkonsulter

Gästbloggare - Lilian Klasson, medgrundare av Stratvise, ordförande för Sveriges Managementkonsulter

Lilian Klasson är managementkonsulten som vill stötta ledare i att förbättra sina verksamheter och sitt ledarskap. Ofta genom digitalisering. Hon är en av grundarna till managementkonsultnätverket Stratvise och är även ordförande för branchorganisationen Sveriges Managementkonsulter.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg